top of page

​專業性格課程

IAPC國際專業性格分析及應用(Lv1)Facebook課程宣傳(v2).jpg

國際專業性格分析及應用​執行師Lv1課程

IAPC國際專業性格分析及應用(Lv2)課程宣傳.jpg

國際專業性格分析及應用​執行師Lv2課程

IAPC國際專業性格分析及應用(Lv3)課程宣傳.jpg

國際專業性格分析及應用​高級執行師Lv3課程​

IAPC國際專業性格分析及應用(Lv4)課程宣傳.jpg

國際專業性格分析及應用​高級執行師Lv4課程

性格透視優勢潛能工作坊網上宣傳.jpg

​性格透視
優勢潛能工作坊

16型人格與團隊建立工作坊.jpg

16型性格與
圑隊建立工作坊

bottom of page